תיק מוצר לדגם
Model Product File

בפקודת היבוא היצוא [נוסח חדש] תשל”ט- 1979 (להלן – פקודת היבוא והיצוא) נקבעה החובה של יבואן להחזיק בתיק מוצר לגבי טובין מיובאים שחל עליהם תקן רשמי. חובת החזקת תיק מוצר נכנסה לתוקף במסגרת תיקון 3 לפקודת היבוא היצוא [נוסח חדש] תשל”ט- 1979, באפריל 2017.

על מי חלה החובה להחזיק בתיק מוצר?

על כל יבואן המייבא מוצר עליו חל תקן רשמי, חלה החובה לשמור תיק מוצר לכל דגם מוצר ולכל משלוח, לתקופה שלא תפחת מ-7 שנים ממועד השחרור של המשלוח האחרון של טובין מאותו הדגם.

מה נדרש שיהיה בתיק מוצר לדגם?

תכולת תיק מוצר מפורטת בנספח ד’ להוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.

קיימים מפרטים שונים לתיקי מוצר לדגם בהתאם למסלולי היבוא:

טובין המיובא במסלולי התקינה לפי התוספת השנייה לצו יבוא חופשי –נספח ד1

טובין המיובא במסלול לפטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי –נספח ד2

פטור מחובת החזקת תיק מוצר

יבואן המייבא טובין שאינו מיועד לשיווק ולהפצה לציבור, שהוא אחד מאלה:
1. דוגמאות;
2. מצרך המיועד לשימוש בהליכי הייצור;
3. מצרך המיועד לשימוש עצמי;
4. חלקי חילוף לתעשייה.

רשאי לציין בהצהרת היבוא כי הטובין מיועדים כאמור ובכך למעשה יהיו זכאי לפטור מהחזקת תיק המוצר בהתאם להוראות הממונה על התקינה ופקודת היבוא והיצוא.

Skip to content